Make your own free website on Tripod.com
Kavyasudha
ek takrAr
Home | About these poems | Appreciation of poetry | poojaa | krupaa tugelee | paachave sukh | varshaavarNan | haLduMvyA ujvADAt | parichay | praduShaN | dhArAvee | tinne kednA tashshee mhaLLe | doordRUShTee | kAMeepuNee nave | kaLyAMk phulAMk | yAd tigelee | cAMdaNee | ek takrAr | baabla | veNee phullAMcee | shabdAMt shakti AsatA | nisarg coMvcyAk | ghOTALyAcee yAd | jAMvce teMci jAlle | husko | kajAg bAyalek | taaN niyaMtraN | AjjyAgelee takrAr

LM iɢU

.........................................................................

 

xaV Sx uɨi Zmml

ZUc qɨ qWe aUaUi

xec vMM oxM qWtrU

ZUc qWee eu boi!....(1)

 

uɨc imm qirU Avs

ESM-oOs xai bͨs

qɬuVi LM oT Zsss

TiQrUc lrWU esss!...(2)

 

AiAii xro qYM

xqUTuO W Avc eɨ

SiUl Ssssr atr Zsr

M iis mUic SZh uɨ!....(3)

 

jQc ms qYM xro

Zo iMS W Avs

xqSuVU kuis puis

Axs W SZh MD lvss!...(4)

 

Mh qWhi Wu cQ pui

Mh sMi Wu lxic pɨ

Aɨ MqM Mxs qWhc

oSuil qYM xa Aɨ!.........(5)

 

.....................................................................

xkU MQMh

 

 

 

 

 

 

 

 

JP vPg

.........................................................................

 

U ø vAv R

RgAZ ivA eA UgUgv

AeZ PP P g

RgAZ e fê Wv!....(1)

 

va vƦ ivg D

GzP-l AUw Ww۰

zݪɼAv JP S

sAvq0iija j e!...(2)

 

DvADvAv 0iĨ iP

Īigsn Ca ev

zvg UƼ S

Q wv AgvAZ zRu v!....(3)

 

xqAZ ʯ iP 0iĨ

Rƨ vPz D

zɼg zsAv sAv

C zRt PAF !...(4)

 

Pu tv A Zq sAv

Pu Pv A ĸvAZ v

DvA PiP P tZ

zAv iP AU DvA!.........(5)

 

.....................................................................

Ģg PqPt